Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

A. WSTĘP

1.Sklep internetowy sababis.pl prowadzony przez firmę SABA BIS Wanio Sławomir z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.Noworudzkiej 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej NIP 886-001-85-87 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów :AGD, RTV, GSM, Foto, IT, za pośrednictwem sieci Internet. Adres korespondencyjny: 58-308 Wałbrzych, ul.Noworudzka 1.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Ceny wszystkich towarów na stronach sklepu internetowego sababis.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych (PLN)

4.Ceny , opisy i zdjęcia towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu sababis.pl, są jedynie informacją handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertą taką stają się dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

5.Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sababis.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz są dopuszczone do obrotu wg przepisów polskiego prawa.
6. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów . 
7. Nabywca może kontaktować się ze sklepem internetowym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@sababis.pl , pocztą , pisemnie na adres: Saba Bis Wanio Sławomir, 58-308 Wałbrzych ul. Noworudzka 1, a także telefonicznie za sklepem stacjonarnym pod numerem tel: 500106782 lub 500106784 w godz. 9.30-18.00 od poniedziałku do piątku i w sobotę od 9.00 do 13.00 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

8. Firma Saba bis dołoży wszelkich starań aby dostępność towarów zgadzała się ze stanem faktycznym , natomiast w przypadku jakichkolwiek braków Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego a w przypadku dokonania wpłaty przez Kupującego zwróci mu w/w wpłatę na konto z którego wpłata została wysłana.

B.Definicje
Konsument
- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą , gdy z treści zawieranej umowy wynika że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego , wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej , ujawnionej w CEIDG.

Sprzedawca- Saba bis Wanio Sławomir z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Noworudzkiej 1  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej NIP 886-001-85-87

Klient ( kupujący)osoba fizyczna (w tym konsument) posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub zawarta może być Umowa sprzedaży na odległość.

Sklep
- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sababis.pl

Umowa zawarta na odległość
- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin
- niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie
oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Serwisu www.sababis.pl, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne treści przewidziane prawem. 

Konto
- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji
- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia
- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk
– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt ,Towar
- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wraz z pełną dokumentacją tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

Umowa Sprzedaży
- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – zależnie od cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

C. TRANSAKCJA

1.Zamówienia w sklepie internetowym sababis.pl można składać za pośrednictwem strony internetowej sababis.pl przez całą dobę.
2. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Przejdź do transportu". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest proszony o podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

4.Zamówienie jest realizowane , o ile w fazie składania zamówienia produkty są dostępne w magazynach Naszego sklepu . Może zdarzyć się sytuacja w której jedna lub więcej osób kupi ten sam towar a jego ilość jest niewystarczająca dla wszystkich klientów. Zamówienia w tej sytuacji realizujemy według kolejności ich składania. O tym fakcie klient zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres e-mail
5. Konsument może anulować zamówienie przyjęte do realizacji najpóźniej do momentu wysyłki towaru poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklepu. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Saba Bis oferta przestaje wiązać.
6. Potwierdzenie na trwałym nośniku Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie umowy Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki z towarem, wydruku paragonu lub faktury VAT.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz.U. Z 2014r poz. 827) nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. 
8. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem w szczególności formularza który znajduje się na stronie sklepu i wysłanie dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość :

a. wiadomością e-mail na adres : biuro@sababis.pl

b. pocztą w formie pisemnej na adres: SABA BIS Wanio Sławomir , 58-308 Wałbrzych ul. Noworudzka 1

9.Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy , na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

10. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 7 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) 
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) zawartej w drodze aukcji publicznej.
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar do sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, 58-308 Wałbrzych, ul. Noworudzka 1. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
13. 
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, żeby towar dotarł do firmy Saba Bis w stanie niezniszczonym.
14. 
Zwracany towar musi być kompletny, wraz z wszystkimi wydanymi elementami w szczególności elementami oznaczonymi co do tożsamości ( tzn. mającymi numery sprzętu), nie może nosić śladów użytkowania poza śladami spowodowanymi sprawdzeniem cech , charakteru i funkcji urządzenia oraz musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.

15. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, poza kosztami o których mowa w punkcie 10 ( dziesiątym) 
16. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


17. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy , sababis.pl może obniżyć zwracaną kwotę ( w tym przypadku konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy).

19. Sprzedawca :Sababis.pl nie przyjmuje przesyłek wysyłanych w sposób wymagający uiszczenia przez sklep jakichkolwiek opłat przy odbiorze przesyłki, bez uprzedniego uzgodnienia ze sklepem.D. PŁATNOŚĆ

1.W sklepie sababis.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) przelew na konto bankowe Sprzedającego- przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego sababis.pl. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i wpłynięciu zapłaty na konto sababis.pl. Brak wpływu należności przez okres siedmiu dni spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
b) płatność za pobraniem- wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia.
c) płatność w systemie ratalnym. 
Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po akceptacji wniosku kredytowego przez Bank.
d) płatność w 
kasie ( gotówką lub kartą)- przy odbiorze w sklepie stacjonarnym firmy

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez Bank o akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego.E. DOSTAWA

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

2.Dostawa towaru może być realizowana na kilka sposobów:
a) 
odbiór własny - w sklepie stacjonarnym SABA BIS ,  58-308 Wałbrzych ul. Noworudzka 1
b) 
dostawa transportem własnym po uprzednim uzgodnieniu ze sklepem telefonicznie tel. 
    500106782, 500106784 lub mailowo : sklep@sababis.pl
c) Firma kurierska

3.Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia i formy płatności. Sklep wysyła towar natychmiast:

-w momencie zaksięgowania przelewu ( płatność przelewem)

- w chwili potwierdzenia zamówienia ( płatność za pobraniem)

- w momencie powiadomienia przez Bank o możliwości wysłania towaru ( sprzedaż ratalna)
- w momencie zapłaty w kasie firmy ( odbiór osobisty)

4.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu.
6. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
F. GWARANCJA

1. Sklep sababis.pl ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2.Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym sababis.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
2. Towar jest dostarczany do klienta w oryginalnym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją a w szczególności : instrukcją obsługi , kartą gwarancyjną bądź warunkami gwarancji ( zależnie od producenta), i dowodem zakupu.

3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz od treści oświadczeń gwarancyjnych producenta.G. REKLAMACJE

1.Kupujący w trakcie użytkowania sprzętu może korzystać z dwóch sposobów reklamacji:
a)Gwarancja producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta)jeżeli Kupujący stwierdzi usterki techniczne przeprowadzana jest bezpośrednio u producenta produktu , w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określa producent. Nie ma potrzeby wysyłania towaru do sprzedającego . 
b) Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową (przeprowadzana przez sklep) podstawa prawna – Kodeks cywilny. W tym przypadku prosimy o wysłanie pocztą na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, ul.Noworudzka 1, 58-308 Wałbrzych. lub na adres mailowy : biuro@sababis.pl pisma określającego na czym zdaniem kupującego polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Po otrzymaniu takiej reklamacji sklep niezwłocznie skontaktuje się Klientem i przekaże sposób postępowania w danym przypadku. Jeżeli wystąpi potrzeba wysłania sprzętu powinien być on zapakowany w opakowanie zapobiegające uszkodzeniom w trakcie transportu. Towar powinien być wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z odpowiednimi dokumentami potrzebnymi do załatwienia reklamacji na adres : SABA BIS Wanio Sławomir, 58-308 Wałbrzych, ul. Noworudzka 1. Jeżeli Klientem jest Konsument , a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione .

Sababis.pl nie przyjmuje przesyłek wysyłanych w sposób wymagający uiszczenia przez sklep jakichkolwiek opłat przy odbiorze przesyłki i uprzednio nie uzgodnionych z firmą SABA BIS.
Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.


H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym sababis.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.Informujemy iż zgodnie z zapisami w ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej: Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na adres SABA BIS Wanio Sławomir ul.58-308 Wałbrzych, ul.Noworudzka 1, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

5.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami ) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez SABA BIS Wanio Sławomir dane osobowe, ich zmianę lub całkowite usunięcie.

6.Powierzone Nam dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

7.Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient proszony jest do nieumieszczania w witrynie sklepu sababis.pl treści o charakterze bezprawnym.

8.Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa , które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami regulaminu.

9.
Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 
-zmian prawnych i/lub organizacyjnych u Sprzedawcy,
-zmiany obowiązujących przepisów prawa
-zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do Rezerwacji i/lub Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Rezerwacji i/lub Zamówienia.
10.Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 .