Ochrona prywatności

Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, SABA BIS Wanio Sławomir , 58-308 Wałbrzych, ul. Noworudzka 1 NIP: 8860018587 (Sprzedawca), jako właściciel i administrator serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: www.sababis.pl oraz jego podstron (Sklep / Serwis Internetowy) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w  ramach funkcjonowania ww. Sklepu internetowego stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Sklepu Internetowego, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że Państwa dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Państwa dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SABA BIS Wanio Sławomir , 58-308 Wałbrzych, ul. Noworudzka 1 NIP: 8860018587 (Sprzedawca) Można skontaktować się z nami pisząc na adres : 58-308 Wałbrzych, ul. Noworudzka 1
Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

 1. formularza rejestracji w Sklepie Internetowym,

 2. formularza danych osobowych na koncie w Serwisie i Sklepie,

 3. formularza reklamacji,

 4. formularza zapisu na newsletter.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 1. założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, ułatwia zakup towarów ale nie jest to warunek zakupu towarów w naszym sklepie.

 2. składania zamówień na towary znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;

 3. obsługi dokonanych przez Państwa zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń;

 4. odpowiedzi na przesłaną przez Państwa korespondencję w celu udzielenia informacji na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;

 5. przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) oferowanych przez nas towarów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

Ponadto możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktujecie się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.
Państwa aktywność w Serwisie, w tym Państwa dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
W związku z powyższym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany , jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Podstawa prawna wykorzystywania Państwa danych

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby umożliwić Państwu zakup oferowanych przez nas towarów (sprzętu RTV i AGD) on-line poprzez założone przez Państwa konto lub podanie danych w trakcie zakupu w Sklepie Internetowym, aby móc skontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Państwu informacji o realizacji złożonego zamówienia lub reklamacji, w celu przygotowania odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie oraz wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i marketingowych, przesłania kodu lub bonu promocyjnego, newslettera, a w ostateczności w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed Państwa roszczeniami.
W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, uzyskania Państwa opinii na temat obsługi, składania i realizacji zamówień złożonych przez konto w Sklepie Internetowym, obsługi złożonej reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat oferowanych przez Sprzedawcę towarów, a także w celach statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Gromadząc Państwa dane osobowe w celach marketingowych tj. w celu przesyłania informacji o promocjach, konkursach, przesyłania newslettera robimy to w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W przypadku zgłoszonych przez Państwa wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Państwa podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzając Państwa dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, robimy to w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Państwa dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Okres przetwarzania Państwa danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:
1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Państwa tej zgody;
2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Państwa dalszemu takiemu przetwarzaniu;
3) przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych;

 2. prawo sprostowania danych;

 3. prawo usunięcia danych;

 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo przenoszenia danych;

 6. prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

 7. prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymają Państwo odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
Zwracamy uwagę, że:

 1. prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

 2. prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

 3. możemy odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie Państwa danych


W związku z realizacją usług dostępnych w Sklepie Internetowym przekazujemy Państwa dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków i innych operatorów płatności.
Państwa dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.

Bezpieczeństwo i poufność


Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Informacja o plikach cookies


Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo Sklep Internetowy. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie Internetowym. 
Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Służą do dostosowania zawartości do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych dostosowując je do Państwa indywidualnych potrzeb.Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki internetowej.Rodzaje plików cookies i zarządzanie nimi

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

 2. stałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Ze względu na cel w ramach Sklepu Internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

 2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Sklepu Internetowego przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu.

 3. pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach.

 4. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu Internetowego.

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.
Mogą Państwo jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.
Ponadto, w każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.